سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله حوزه 
محقق و عضو هیات تحریریه و سیاست گذاری مجله 
1983/10/24 
 
علمی، اجرایی 
همکاری 
مجله فقه 
عضویت در هیات تحریریه و سیاست گذاری مجله 
1994/01/24 
2005/01/20 
علمی، اجرایی