سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله حوزه 
محقق و عضو هیات تحریریه و سیاست گذاری مجله 
1362/08/02 
 
علمی، اجرایی 
همکاری 
مجله فقه 
عضویت در هیات تحریریه و سیاست گذاری مجله 
1372/11/04 
1383/11/01 
علمی، اجرایی